Vui lòng kiểm tra email của bạn

Cảm ơn bạn đã đăng ký! Kiểm tra email ngay để nhận thông tin chi tiết về chương trình

Kiểm tra hộp thư đến 

Kiểm tra đúng email bạn đã đăng ký 

Mở Email xác nhận

Tìm email có dòng tiêu đề: " [Hoàng Vũ] Chúc mừng [[Tên của bạn]] đã đăng ký tham dự chương trình VIDEO ADS FUNNEL 2020 "

Xác nhận tham gia 

Vui lòng phản hồi  email : " TÔI XÁC NHẬN THAM GIA " Để tôi giữ chỗ cho bạn

>