Chúng tôi không có chính sách hoàn trả học phí tại bất kỳ thời điểm nào mà nguyên nhân xin hoàn trả học phí của bạn không thuộc vào lỗi của Trung tâm. Các ngoại lệ được cân nhắc và xử lý theo quyết định của nguyenhoangvu.com

>